Accueil du site > Torah > 2. שמות (Chémot) > 9. כי תשא (Ki Tissa) > Haphtara Ki Tissa

9. כי תשא (Ki Tissa) - Haphtara Ki Tissa

IMG/mp3/120122_001.mp3