Accueil du site > Torah > 5. דברים (Dévarim) > 8. ניצבים (Nitsavim) > 1. Richone

8. ניצבים (Nitsavim) - 1. Richone

Lu par Dr Michael Sellam
IMG/mp3/130829_001_m_sellam_rishone_nitsavim.mp3
Lu par Zacchary Sayada
IMG/mp3/120215_006.mp3
IMG/mp3/130121_002_rishone_nitsavim.mp3