Accueil du site > Torah > 5. דברים (Dévarim) > 8. ניצבים (Nitsavim) > Haphtara

8. ניצבים (Nitsavim) - Haphtara

IMG/mp3/140105_005.mp3