Accueil du site > Torah > 5. דברים (Dévarim) > 8. ניצבים (Nitsavim) > Chichi

8. ניצבים (Nitsavim) - Chichi

Lu par Jonas Samama (5774)
IMG/mp3/131201_005_shishi_nitsavim_jonas_samama.mp3
IMG/mp3/131013_003_shishi_nitsavim-2.mp3
IMG/mp3/131013_003_shishi_nitsavim.mp3