Accueil du site > Torah > 5. דברים (Dévarim) > 7. כי תבוא (Ki Tavo) > Cheni de Ki Tavo

7. כי תבוא (Ki Tavo) - Cheni de Ki Tavo

Lu par Dr Michael SELLAM
IMG/mp3/120826_003_cheni_ki_tavo_m_sellam.mp3