Accueil du site > Torah > 5. דברים (Dévarim) > 9. וילך (Vayélekh) > Haphtara

9. וילך (Vayélekh) - Haphtara

Lu par David Kidouchim (5773)
IMG/mp3/130721_003_haphtara_vayelekh_david_kidouchim.mp3