Accueil du site > Torah > 5. דברים (Dévarim) > 2. ואתחנן (Vaét’hanan) > Rishone (partiel) Vaéthanane par Steeve Ytshak Hazan (z’l)

2. ואתחנן (Vaét’hanan) - Rishone (partiel) Vaéthanane par Steeve Ytshak Hazan (z’l)

Lu par Steve Ytshak Hazan (z'l)
IMG/mp3/m_mo000_va_thanane_rishone.mp3