Accueil du site > Torah > 1. בראשית (Béréchit) > 3. לך לך (Lekh Lekha) > Shishi

3. לך לך (Lekh Lekha) - Shishi

Lu par Dylan Abraham Lellouche (1ère partie)
IMG/mp3/shishi_lekhlekha.mp3
Lu par Dylan Abraham Lellouche (2ème partie)
IMG/mp3/shishi2lekhlekha.mp3