Accueil du site > Torah > 1. בראשית (Béréchit) > 3. לך לך (Lekh Lekha) > Maphtir de Lekh Lekha

3. לך לך (Lekh Lekha) - Maphtir de Lekh Lekha

Lu par Aaron BENAINOUS (5774)
IMG/mp3/131027_006_maphtir_lekh_lekha_aaron_benainous.mp3
Lu par Yonathan FITOUSSI
IMG/mp3/131006_001_yonathan_fitoussi_maphtir_lekh_lekha.mp3
Lu par Eyal Assal
IMG/mp3/130929_003_maphtir_lekh_lekha_eyal_assal.mp3
Lu par Oren Chelli
IMG/mp3/130929_002_maphtir_lekh_lekha_oren_chelli.mp3
Lu par Samuel Sion
IMG/mp3/130929_001_maphtir_de_lekh_lekha_samuel_sion.mp3
Lu par Arie Hillel SEBAG
IMG/mp3/121021_014_arie_hillel_sebag.mp3
Lu par Dylan Abraham Lellouche
IMG/mp3/maftir_lekh_lekha_dylan.mp3