Accueil du site > Torah > 4. במדבר (Bamidbar) > 5. קרח (Kora’h) > Maphtir de Korah

5. קרח (Kora’h) - Maphtir de Korah

Lu par Hillel Kakou (5775)
IMG/mp3/150614_001maphtir_korah_hillel_kakou.mp3
Lu par Hillel Kakou (5775)
IMG/mp3/150531_002maphtirkorahhillelkakou.mp3
IMG/mp3/120523_001.mp3