Accueil du site > Torah > 4. במדבר (Bamidbar) > 5. קרח (Kora’h) > Haphtara Korah

5. קרח (Kora’h) - Haphtara Korah

Lu par Pour Samuel Bitan
IMG/mp3/140530_001.mp3
Lu par Yossef Obadia (5775)
IMG/mp3/150614_002haphtara_korah_yossef_obadia.mp3