Accueil du site > Torah > 4. במדבר (Bamidbar) > 2. נשא (Nasso) > Hamichi

2. נשא (Nasso) - Hamichi

Lu par David BELKY (Hamoré: MR. Shlomo SAYADA, BAT-YAM, ISRAEL, Yéchivat Chalom bar Maatouk & Zohara Sayada z'l)
IMG/mp3/130526_002_hamichi_nasso_david_belky_shlomo_sayada.mp3